Жеңілдетілген лизингке арналған сенім телефоны +7 (7172) 790 543
+7 (7172) 796 306 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша жедел желі телефоны

Корпоративтік оқиғалар


Міндеттемелерді "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы, 50 (елу) миллиард теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымын бекіту және оларды шығару шарттарын айқындау туралы.     
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ міндеттемелері 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигацияларды екінші рет шығару жолымен "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.
2. 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымы бекітілсін және осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес оларды шығару шарттары белгіленсін.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


«ҚДБ-Лизинг» АҚ жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы, орналастыру (сату) туралы.

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларының жалпы саны 8,000,000,000 (қарапайым акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге) жарияланған акциялар санына жарияланған акциялардың санына 80 000 (сексен мың) дана орналастырыңыз. сегіз миллиард) теңге.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жалғыз акционері - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға бір акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге бағамен 80 000 (сексен мың) дана қарапайым акцияларды сатып алуға басым құқығын жүзеге асыру туралы ұсыныс жіберіңіз. жалпы сомасы 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге болатын қарапайым акция.
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы.     
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңгеге бір жай акция үшін 200 000 (екі жүз мың) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде 61 430 (алпыс бір мың төрт жүз отыз) дана жай акциялар мөлшерінде "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жай акциялары орналастырылсын.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ – ның жалғыз акционері - "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңгеге бір жай акция үшін 200 000 (екі жүз мың) теңге бағасы бойынша 61 430 (алпыс бір мың төрт жүз отыз) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешімнің 1-3-тармақтары экспорт алдындағы және экспорттық қаржыландыруды ынталандыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңге мөлшерінде қаражат бөлу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қолданысқа енгізілген күннен бастап күшіне енеді.


1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларының саны 100 000 (жүз мың) дана жарияланған акциялардың санына қарапайым акциялар үшін 10000 (жүз мың) тенге қарапайым акцияға 10 000 000 000 ( он миллиард) теңге.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жалғыз акционеріне - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға 100 000 (жүз мың) теңге бағамен 100000 (жүз мың) акция мөлшерінде қарапайым акцияларды сатып алудың басым құқығын пайдалану туралы ұсыныс жіберіңіз. жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге.

3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімге байланысты қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешімнің 1-3 тармақтары «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның жалғыз акционері - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «ҚДБ-Лизинг» АҚ жарияланған жай акцияларының санын 200,000 (екі жүз мың) данаға көбейту және АҚ өткізу туралы шешім қабылдағаннан кейін күшіне енеді. «ҚДБ-Лизинг» Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және уәкілетті органда акциялар проспектісіне өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізу үшін қажетті шараларды қабылдайды.

Директорлар кеңесінің шешімі

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 3 қазандағы шешімінің (№108 хаттама) күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы »келесі тармаққа өзгеріс енгізілсін:

«2019 жылдың 4 қазанына дейін» деген сөздер мен сандар «2022 жылдың 4 қазанына» деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын. Директорлар Кеңесінің Төрағасына және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасына осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауды тапсыру.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі (№142 хаттама) «Орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімінің (№142 хаттама) күші жойылды деп тану туралы және орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы.

1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі (№142 хаттама) «Жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешімінің (№142 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарияланған акциялар саны шегінде бір жай акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге бағасы бойынша жалпы сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге болатын 120 000 (жүз жиырма мың) дана жай акция санында «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларын орналастыру.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге бір жай акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге баға бойынша 120 000 (жүз жиырма мың) дана жай акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдасын.

4. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ қарапайым акцияларын жарияланған акциялардың саны шегінде 12000 (жүз жиырма мың) жай акцияларды жай акциялар үшін 10000 (жүз мың) тенге қарапайым акцияға 12000 данаға орналастырсын. 000 000 (он екі миллиард) теңге.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне қарапайым акцияға 10000 (жүз мың) теңге бағамен 120,000 (жүз жиырма мың) мөлшеріндегі жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы ұсынысты жіберу. 000 000 000 (он екі миллиард) теңге.

3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімге байланысты қажетті шараларды қабылдасын.

1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларының мөлшерін жарияланған акциялардың санына 150,000 (жүз елу мың) жай акциялар санына бір жай акция үшін 10000 (жүз мың) тенге жалпы сомасына 15 000 000 000 (он бес миллиард) сомаға орналастырыңыз. теңге.

2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның Жалғыз акционеріне - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарапайым акцияларға жалпы сомасы 100,000 (жүз мың) теңге бағамен 150,000 (жүз елу мың) мөлшеріндегі жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын пайдалану туралы ұсыныс жіберу. 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге.

3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімге байланысты қажетті шараларды қабылдасын.

Жалғыз акционердің шешімі


"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштері туралы, "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы.
1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ) 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мен басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
3. 2020 жылы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.


Өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "өнеркәсіпті дамыту қоры"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және мүшелерін сайлау, сондай-ақ"өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
1. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға белгіленсін.
3. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:
1) Ізбастин Қаныш Теміртайұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
2) Шәріпов Әсет Болатұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
3) Кенжебаева Сандуғаш Айбасқызы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
4) Байбазаров Нұрлан Серікұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
5) Алькенов Мурат Асигатович, тәуелсіз директор;
6) Джайлаубекова Айгүл Акешайқызы, тәуелсіз директор;
7) Ізбасханов Қылышбек Сатылғанұлы, тәуелсіз директор;
4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес айқындалсын.
5. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№216-2019-09 хаттама) бекітілген өнеркәсіпті дамыту қоры АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№216-2019-09 хаттама) бекітілген "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "өнеркәсіпті дамыту қоры"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу және "өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2020 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу тәртібін бекіту туралы.
1. 2020 жылға 10 171 213 076,38 (он миллиард бір жүз жетпіс бір миллион екі жүз он үш мың жетпіс алты, 38) теңге мөлшерінде "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:
1) 2020 жылға 10 171 213 076,38 (он миллиард бір жүз жетпіс бір миллион екі жүз он үш мың жетпіс алты, 38) теңге мөлшеріндегі сома "Өнtркәсіпті дамыту қоры"АҚ-ның иелігінде қалдырылсын;
2) "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның жай акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтер төленбесін.
2. Осы шешімнің 1-тармағы "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ үшін "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінде көрсетілген таза кіріс сомасының 14% немесе 14% - дан кем мөлшерінде дивидендтер төлеуге таза табыстың бір бөлігін белгілеу туралы республикалық бюджет комиссиясының шешімін алғаннан кейін күшіне енеді.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің № 176-2015 хаттамасы) -13)

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу (Қоғамның директорлар Кеңесінің хаттамасы) Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес «Қазақстан Даму Банкі» № 176-2015-13) (бұдан әрі - Жарғы).
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаровқа осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын.
 3. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі болып сайланған «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әміртаев Асқар Сапарұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
 2. 2-тармақтағы шешім - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау туралы

 1. «Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесінің құрамы 7 (жеті) адамнан тұрады.
 2. «Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы Әсет Болатұлы Шариповты директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлға ретінде, өкілеттік мерзімі кеңестің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының директорлары тұтастай алғанда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады.
 3. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау үшін «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады.
 4. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның әрекеттеріне шағымдары туралы. 2019 жылы лауазымды тұлғалардың «ҚДБ-Лизинг» АҚ директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне 2019 жылы төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес 2019 жылға «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
 3. 2019 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатыспауы туралы ақпаратты назарға алыңыз.
 4. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.

«ҚДБ - Лизинг» АҚ-ның 2019 қаржы жылына таза кірісін бөлу туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2019 жылғы есепті жылға арналған таза кірісін келесідей тәртіппен 3 517 086 924 (үш миллиард бес жүз он жеті миллион сексен алты мың тоғыз жүз жиырма төрт) теңге мөлшерінде бөлу бекітілсін:
  1. таза кірістің 30 пайызын құрайтын 1 055 1266 077,20 теңге (бір миллиард елу бес миллион жүз жиырма алты мың жетпіс жеті теңге 20 тиын), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ дивидендтерін төлеуге жіберілді;
  2. таза табыстың 70 пайызын құрайтын 2 461 960 846,80 теңге (екі миллиард төрт жүз алпыс бір миллион тоғыз жүз алпыс мың сегіз жүз қырық алты теңге 80 тиын) сомасындағы қалған бөлігі жинақталған көлемнің азаюына байланысты «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның иелігінде қалуы керек. өткен жылдардағы шығындар;
 2. 2019 жылға «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің мөлшері 1034,44 теңге (бір мың отыз төрт теңге 44 тиын) мөлшерінде бекітілсін;
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ дивидендтерін төлеудің келесі тәртібі бекітілсін:
  1. компанияның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа мәліметтері: орналасқан жері, Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан, Есіл ауданы, Могилик Ел даңғылы, 55 А корпус, 15-ғимарат, БИН 050940001237 IBAN KZ64914398416BC04819 «Сбербанк» АҚ ЕБ, Нұр-Сұлтан, БИК SABRKZKA;
  2. дивидендтер төленетін кезең - 2019;
  3. бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері - 1034,44 теңге (бір мың отыз төрт теңге 44 тиын);
  4. дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2020 жылдың 15 маусымынан кешіктірмей;
  5. дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - дивидендтер «ҚДБ лизинг» АҚ акционерлерінің тізілімдері жүйесінде көрсетілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ банктік шотына аудару арқылы төленеді.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ жалғыз акционерінің шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» акционерлік қоғамының 2019 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» акционерлік қоғамының 2019 жылға арналған жылдық есебі осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Бұл шешім - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жалғыз акционері.
 3. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ атауын өзгерту және жарғыны жаңа редакцияда бекіту туралы.

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) фирмалық атауы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы болып өзгертілсін.
 2. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жарғысы (бұдан әрі - Жарғы) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
 3. Қоғамның Басқарма Төрағасы Байбазаров Нурлан Сериковичке Жарғыға қол қоюға өкілеттік берілсін.
 4. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Н.С. Байбазаровқа) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау.
 5. Осы шешім Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ контрагенттер тобына арналған тәуекел бойынша ең жоғары лимит мөлшерін бекіту туралы»

 1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделі мәміле жасасу туралы және АҚ-ның нұсқауы бойынша «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі шешімінің 3 тармағын таратпау. «ҚДБ-Лизинг» 2020 жылғы 31 наурыздағы «Өнеркәсіптік даму қоры» АҚ-ның ұсынылған лизингтік операциялары мен қолданыстағы лизингтік операцияларын қайта құрылымдау үшін «Индустриялық даму қоры» АҚ жалғыз акционері ретінде қабылданған мақсат (№ 235-2020-06 хаттама), 120 632 000 000 теңге, осы шешімнің 1-тармағына сәйкес.
 2. 2-тармақ бойынша шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес редакциядағы Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ (бұдан әрі – Қоғам) ішкі актілеріне өзгерістер енгізілсін:

 1. Қоғамның жалғыз акционерінің 05.07.2007 жылғы шешімімен бекітілген “Қазақстанның Даму Банкі” Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы “ҚДБ-Лизинг” акционерлік қоғамы акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі (№81 хаттама);
 2. Қоғамның жалғыз акционерінің 16.06.2017 жылғы шешімімен бекітілген “Қазақстанның Даму Банкі” Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы “ҚДБ-Лизинг” акционерлік қоғамының дивидендтік саясаты (№194-2017-05 хаттама);
 3. Қоғамның жалғыз акционері 30.03.2018 жылы бекіткен “ҚДБ-Лизинг” АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілуге жататын “ҚДБ-Лизинг” АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі (№202-2018-03 хаттама);
 4. Жалғыз акционердің шешімімен 30.03.2018 жылы бекітілген “ҚДБ-Лизинг” АҚ Корпоративтік басқару кодексі (№202-2018-03 хаттама);
 5. Жалғыз акционердің 25.04.2019 жылғы шешімімен бекітілген “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (№216-2019-09 хаттама).

2. Қоғам Басқармасы осы шешімнің 1-тармағынан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы шешім Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

 1. Жалғыз акционердің 2017 жылғы 16 маусымдағы шешімімен бекітілген “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ-ның дивидендтік саясатына осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін (№194-2017-05 хаттама).
 2. “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Басқармасы осы шешімнің 1-тармағынан туындайтын шараларды қабылдасын.
 3. Осы шешім “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
“ҚДБ–Лизинг”АҚ Жалғыз акционерінің 25 сәуір 2019 жылғы шешімімен (№216-2019-09 хаттама) бекітілген “ҚДБ-Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес “ҚДБ–Лизинг” АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

“Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы
 1. А. И. Антоненконың хабарламасына сәйкес 2020 жылдың 08 қазанынан бастап “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директоры А. И. Антоненконың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын
 2. “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті адам) болып белгіленсін
 3. “Өнеркәсіпті дамыту қоры” АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды орындасын
«ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы »(Хаттама № 202-2018-03) бастап 12.12.2019 ж (хаттама № 229-2019-22)
 1. "ҚДБ-Лизинг" АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№202-2018-03 хаттама) бекітілген "ҚДБ–Лизинг" акционерлік қоғамының "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы корпоративтік басқару кодексіне осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
 2. Осы шешімнің 1-тармағы "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Жалғыз акционері "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағаннан кейін күшіне енеді.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ жарияланған жай акцияларының санын 200,000 (екі жүз мың) данаға көбейту.
 2. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ жалғыз акционерінің шешімі.
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдайды.

35-баптың 4, 5-тармақтарына, 36-баптың 1-тармағының 5) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жарғысының 13-бабының 13.1-тармағына және 8-тармаққа сәйкес ) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысының 8-бабының 8.2-тармағын, Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

 1. «Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымын тәуелсіз директор ретінде Алькенов Мұрат Асигатұлы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі етіп сайлау, Банктің еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Қазақстанның дамуы »тұтастай алғанда.
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы, тәуелсіз директор Алкенов Мурат Асигатовичке 2019 жылғы 30 қыркүйектегі № 224-2019-17 хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшерін белгілеңіз.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор Алкенов Мурат Асигатовичпен келісімге қол қоюы керек («ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 11-қосымшасына сәйкес) 2019 жылғы 25 сәуірдегі № 216-2019-09 хаттама).
 4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және шешім қабылданған кезден бастап әрекет етеді.

35-баптың 4, 5-тармақтарына, 36-баптың 1-тармағының 5) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасына, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жарғысының 13-бабының 13.1-тармағына және 8-тармаққа сәйкес ) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысының 8-бабының 8.2-тармағын, Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы, тәуелсіз директор Дмитрий Борисович Ерошоктың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатыңыз.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы 2019 жылдың 27 қыркүйегіне дейін «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры лауазымына үміткерлерді таңдау бойынша іс-шаралар өткізеді.
 3. 2019 жылдың 1 қазанына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізу.
 4. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау үшін «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады.
 5. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2019 жылдың 23 қыркүйегінде күшіне енеді.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен (№ 176-2015-13 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жарғысына қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Осы хаттамаға № 3.
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаровқа сөз беріңіз. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қою құқығы - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы (№ 176-2015-13 хаттама).
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаровқа осы шешімнен туындайтын барлық шараларды қабылдасын.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларын алдын ала сатып алу құқығын іске асырған кезде және «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 мамырдағы сырттай дауыс беруімен қабылданған шешімнің жарамсыздығы туралы (№ 218-2019-11 хаттама) күн тәртібіндегі екінші мәселе
 1. «ҚДБ - Лизинг» АҚ қарапайым акцияларын 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге мөлшерінде жай акцияға 100 000 (жүз мың) теңге орналастыру бағасы бойынша 120,000 (жүз жиырма мың) жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын пайдалану.
 2. Осы шешімнің 1 тармағына сәйкес белгіленген тәртіпте «ҚДБ - Лизинг» АҚ акцияларын қолма-қол ақшамен сатып алу.
 3. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 мамырдағы сырттай дауыс беру туралы шешімінің (№ 218-2019-11 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
 4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ жай акцияларын 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге мөлшерінде жай акцияға 100000 (жүз мың) тенге орналастыру бағасы бойынша 120,000 (жүз жиырма мың) жай акцияларды алдын ала сатып алу құқығын пайдалану.
 2. Осы шешімнің 1 тармағына сәйкес белгіленген тәртіппен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның акцияларын қолма-қол ақшамен сатып алу.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарапайым жағдайларда «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ны келесі шарттар бойынша алдын ала сатып алу құқығын пайдаланады:
 1. сатып алынған жай акциялар саны - 150 000 (жүз елу мың) дана;
 2. бағасы - бір қарапайым акция үшін 100 000 (жүз мың) теңге;
 3. жалпы сомасы - 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге.
 1. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 жылға арналған жылдық есебі осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Бұл шешім - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының жалғыз акционері.
 3. «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның келесі ішкі актілерінің күші жойылды деп танылсын:

  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 20 мамырдағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ереже (№ 182-2016-06 хаттама);

  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже - «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы (Хаттама № 181-2016-05).

 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен бекітілген «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен мақұлдануға жататын «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізімінің 7-тармағын алып тастаңыз (Хаттама № 202-2018- 03).
 1. «KPMG Аудит» ЖШС (БСН 930840000232, орналасқан жері: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 180) 2019-2021 жылдарға «ҚДБ-Лизинг» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықтау.
 2. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы, Жалғыз акционердің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары туралы, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылы 26 сәуірде 2019 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 2. Осы Хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес 2018 жылға «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
 3. 2018 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатыспауы туралы ақпаратты назарға алыңыз.
 4. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 5. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
«ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚДБ» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. - Лизинг », 2019 жылғы 26 сәуір
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының 2018 жылғы есепті кезеңдегі таза кірісін 3,800,871,179,85 (үш миллиард сегіз жүз миллион сегіз жүз жетпіс) мөлшерінде бөлу бекітілсін. мың бір жүз жетпіс тоғыз) теңге 85 тиын келесі тәртіппен:

  1) «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу үшін таза табыстың 30 (отыз)% -ын құрайтын 1 140 261 353,96 (бір миллиард жүз қырық миллион екі жүз алпыс бір мың үш жүз елу үш) теңге 96 тиын сомасы;

  2) 2,660,609,825,89 (екі миллиард алты жүз алпыс алты миллион алты жүз тоғыз мың сегіз жүз жиырма бес) тенге 89 қалған тиын, бұл таза табыстың 70 (жетпіс)% құрайтын жинақталған көлемнің азаюына байланысты «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның иелігінде қалуы керек. өткен жылдардағы шығындар;
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің мөлшері - 2018 жылға 1 754,25 (бір мың жеті жүз елу төрт) теңге 25 тиын;
 3. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеудің келесі тәртібі бекітілсін:

  1) компанияның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа мәліметтері: орналасқан жері, Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А, 15 үй, БИН - 050940001237, IBAN KZ546010111000166106, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан, БИК HSBKKZKX;

  2) дивидендтер төлеу мерзімі - 2018 жыл;

  3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері - 1 754,25 (бір мың жеті жүз елу төрт) теңге 25 тиын;

  4) дивидендтерді төлеуді бастау күні - 2019 жылғы 25 маусым;

  5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны - дивидендтер «ҚДБ - Лизинг» АҚ акционерлерінің тізілім жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына аудару жолымен төленеді.
 4. Бұл шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Бәйтерек
Банк развития Казахстана